Giallo SF Real

Granit Giallo San Francisco Real, pochodzenie Brazylia