Notturno Bianco

Kompozyt kwarcytowy Notturno Bianco